FV PK Sonnberg/Zumberk e. V.
Kopf

 

P.Zelazny


 

Oznámení o úmrtí

S lítostí oznamujeme, že 28. prosince náhle zemřel P. Marcin Dawid Żelazny, administrátor v Trhových Svinech.

Prosíme o modlitbu za zemřelého. R.I.P.

P.Zelazny

Wir trauern um

Pfarrer Marcin Dawid Želazny

 

Pfarrer in Trhové Sviny
und Kurator der Pfarrgemeinde Žumberk/Sonnberg

verstorben am 28. Dezember 2018 im Alter von 41 Jahren in Znojmo/Znaim.

Pfarrer Marcin Dawid Želazny, geboren 1977 in Jaworzno/Polen, wurde 2003 in Katowice zum Priester geweiht. Bereits 2005 wurde er von seinem Bischof nach Tschechien in die Diözese Budweis abgeordnet und am 12.10.2008 zum Pfarrer der Gemeinde Trhové Sviny/Schweinitz ernannt.
Seine Pfarrgemeinde umfasste neben der Gemeinde Schweinitz weitere benachbarte Sprengel und u. a. die Pfarrgemeinde Žumberk/Sonnberg, die er als Kurator betreute.

Etwas überraschend kam für den neuen Pfarrer, der bis dahin kaum eine Chance hatte, sich mit den Zielen und Aufgaben des Fördervereins der Pfarrkirche Sonnberg auseinanderzusetzen, das Ansinnen, auf Empfehlung der Diözese Budweis als Nachfolger für den verstorbenen Bischofsvikar Vaclav Dvořak in den Vorstand des Fördervereins gewählt zu werden. Mit eigenen Worten "im Vertrauen auf Gottes Hilfe aber mit einigen Bedenken, den vom Vorgänger gesetzten Maßstäben zu genügen", nahm er trotzdem dieses Amt an.
Zur Einführung schreibt Pfarrer Marcin Želazny, dass er neben der Arbeit im Vereinsvorstand, für die ihm bis jetzt jegliche Erfahrung fehlt, für das Werk der Erneuerung der Sonnberger Kirche vor allem im Gebet gedenken werde. Er glaube, dass die Begegnungen und gemeinsamen Gottesdienste in Sonnberg dazu führen, dass wir uns verständigen und wieder zusammenfinden und die Mitglieder der Gemeinden und die Bewohner der umliegenden Ortschaften zu mehr Fürsorge um die alte Sonnberger Kirche ermuntert werden; Fürsorge für eine Kirche, „die schön und voller Erinnerungen ist und den Geist von Generationen unserer heimatvertriebenen Brüdern und Schwestern atmet“. 

Es waren keine leeren Worte; wie er schrieb, so handelte Pfarrer Marcin Želazny und hat damit bleibende Spuren hinterlassen: Als Kurator der Pfarrgemeinde Sonnberg hat Pfarrer Marcin Želazny über Jahre mit Umsicht und Tatkraft unser gemeinsames Projekt, die Sicherung und Restaurierung der Sonnberger Pfarrkirche, begleitet. Eine Aufgabe, die auch dank seiner Hilfe am 05. Oktober 2013 anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums der Kirche und deren gleichzeitigen festlichen Wiedereinsegnung erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Für uns und sicher auch für Pfarrer Marcin Želazny in mehrfacher Hinsicht ein denkwürdiger Tag, an den wir uns erinnern sollten.
    
Mit Pfarrer Marcin Želazny verlieren wir, die ehemaligen und heutigen Sonnberger Bürger deutscher und tschechischer Nationalität, einen jungen engagierten Priester, eine wahren Seelenhirten, der seine pastorale Berufung ernst nahm und sich mit Hingabe seinen vielfältigen Aufgaben im Dienste der Gemeinde und vor allem der Menschen, die ihm anvertraut waren, mit aller Kraft und Hingabe widmete. Pfarrer Marcin Želazny liebte die Menschen und glaubte an das Gute.

Und die Menschen, die ihm begegneten, spürten diese Kraft und diese Liebe, die er ausstrahlte und waren beeindruckt.
Wir werden Pfarrer Marcin Želazny vermissen; er wird uns als guter Hirte und als guter Mensch immer in Erinnerung bleiben. Es sind bleibende Spuren, die Pfarrer Marcin Zelazny auch in unseren Herzen hinterlassen hat.


Für den Vorstand des Fördervereins
Ernst Wohlschläger   Rupert Filser   Roman Josefik


 

Společně se členy farní obce Trhové Sviny
truchlí členové Česko-německého
"Spolku pro podporu farního kostela v Žumberku" pro

trhovosvinenského faráře Marcina Dawida Želazného,
duchovního správce farnosti v Žumberku,
který zesnul 28. prosince 2018 ve věku 41 let ve Znojmě.

Farář Marcin Dawid Želazny, narozený roku 1977 v Jaworzně (Polsko), byl vysvěcen na kněze v Katowicích 2003. Již v roce 2005 byl svým biskupem vyslán do Čech, do Českobudějovické diecéze, a 12. 10. 2008 se stal farářem v Trhových Svinech.
Jeho duchovenská působnost zahrnovala vedle trhovosvinenské farní obce jiné, sousední farnosti, mimo jiné farní obec Žumberk, již spravoval jako kurátor.
Překvapením pro nového faráře, jenž zatím neměl příležitost seznámit se s cíli a úlohami Spolku pro podporu farního kostela v Žumberku, bylo doporučení Českobudějovického biskupství, aby byl jako pokračovatel zemřelého biskupského vikáře Václava Dvořáka zvolen do předsednictva Spolku. Této funkce se přesto chopil, a to podle vlastních slov "s důvěrou v Boží pomoc, ale s určitými rozpaky, zda lze dostát vysokým nárokům, které nastavil předchůdce".
V úvodu farář Marcin Želazny napsal, že kromě práce v předsednictvu Spolku, pro niž mu dosud chybějí zkušenosti, se bude za zdar díla obnovy žumberského kostela modlit. Věří, že setkání a společné bohoslužby v Žumberku povedou k tomu, abychom si vzájemně rozuměli a našli společnou řeč, a že členové obcí a obyvatelé okolních lokalit tím budou povzbuzeni k větší péči o žumberský kostel – tedy k péči o objekt, „jenž je krásný a plný vzpomínek a dýchá generacemi našich bratří a sester, kteří odešli ze své vlasti“.
Nebyla to prázdná slova; tak jak napsal, tak farář Marcin Želazny také jednal. Zachoval tak po sobě trvalé stopy: jako kurátor žumberské farní obce farář Marcin Želazny řadu let obezřele a činorodě doprovázel náš společný projekt – záchranu a zrestaurování farního kostela v Žumberku. Šlo o velký úkol, který byl i díky jeho přispění 5. října 2013 u příležitosti 500. výročí kostela a za jeho současného slavnostního znovuvysvěcení úspěšně završen. Pro nás a jistě i pro faráře Marcina Želazného to byl v mnoha ohledech o památný den, který se musel zapsat do našich vzpomínek.
    
S farářem Marcinem Želazným ztrácíme my, někdejší i současní žumberští obyvatelé německé i české národnosti, mladého aktivního kněze, opravdového duchovního pastýře, jenž bral vážně své pastorační poslání a oddaně, s plným nasazením se věnoval mnohostranným úkolům ve službách obce a především věřících, kteří mu byli svěřeni. Farář Marcin Želazny miloval lidi a věřil v dobro.
Všichni, kteří se s ním kdy setkali, cítili tuto sílu a lásku, jež z něj přímo sálaly a působily na jeho okolí.

Farář Marcin Želazny nám bude chybět. Navždy nám zůstane ve vzpomínkách jako dobrý pastýř a dobrý člověk. Rovněž v našich srdcích po sobě Marcin Želazny zanechal trvalé stopy.

Za předsednictvo Spolku
Ernst Wohlschläger   Rupert Filser   Roman Josefík

 

Über uns | Übersicht | Impressum | Kontakt | c©2007 FV Pfarrkirche Sonnberg/Zumberk Südböhmen e.V.