FV PK Sonnberg/Zumberk e. V.
Kopf

 

Unsere tschechischen Mitglieder

- die Sonnberger Sektion -

 

Website der tschechischen Gruppe

 

Roman Josefik

 

Roman Josefik, Vereinsmitglied und Vorstandsmitglied der Sonnberger Sektion im Förderverein, betreut die Seiten unserer tschechischen Mitglieder. Gleichzeitig bemüht er sich, unser gemeinsames Projekt durch Textbeiträge in den südböhmischen Regionalzeitungen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Siehe Presse!

 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁCHRANU KOSTELA V ŽUMBERKU

       Občanské sdružení za záchranu kostela v Žumberku vzniklo na počátku roku 2004 s cílem aktivně se podílet na rekonstrukci a znovuoživení této poměrně významné gotické památky, jež byla v minulosti nedílnou součástí historického jádra vesnice, opevněného spolu s tvrzí, poplužním dvorem, a původním hřbitovem. Hradební zeď byla původně sevřena  šesti baštami. Sdružení má v současné době devět členů a jeho hlavním a nesmírně důležitým krokem bylo navázání kontaktu s potomky odsunutých Sudetských Němců, žijících zejména v Německu a částečně i v Rakousku. Tito lidé akceptovali tuto iniciativu „zdola“ a založili mezinárodní Spolek pro podporu farního kostela v Žumberku v jižních Čechách, jehož je místní skupina, spolu s rozšířenou členskou základnou z české strany, nedílnou součástí. Tento spolek má nyní 83 členů, 49 německých a rakouských a 34 českých. Na pravidelný přísun finančních prostředků z německé strany slyšelo i Českobudějovické biskupství a rozběhl se stálý roční kolotoč s žádostmi o dotace ze strany Ministerstva kultury a Krajského úřadu Jihočeského kraje s tím, že nezbytná finanční spoluúčast vlastníka, tj. církve, je hrazena právě z „německých“ peněz. Vzhledem k minimálnímu využití kostela k náboženským účelům rozhodl pan biskup o nulové investici z vlastního rozpočtu biskupství. V roce 2005 se podařilo kompletně zrekonstruovat střechu nad sakristií a presbytářem kostela, a to včetně opravy poškozeného krovu. Díky liknavosti stavební firmy Mikeš zde ještě v letošním roce /na konci ledna 2007/ probíhají práce na novém zastřešení věže kostela. Tyto práce byly započaty na podzim loňského roku s tím, že se opět kompletně vyměnila nejen krytina věže, ale i její poškozený krov. Zároveň se díky finanční dotaci ze strany Česko - německého fondu budoucnosti opravila a natřela i fasáda věže. Nově byla položena i krytina nad pultovou a kuželovitou střechu bočního vstupu do kostela z jižní strany. Na tuto činnost by v letošním roce měl navázat počátek kompletní rekonstrukce střechy hlavní lodi, včetně opět nezbytného vyspravení krovu. Na opravu kostela přispívá i Obecní úřad v Žáru, pod nějž Žumberk spadá. Pravidelné desetitisícové roční částky slouží k postupnému vytváření projektové dokumentace pro jednotlivé etapy postupu rekonstrukčních prací. Biskupství českobudějovické v roce 2004 nabídlo kostel darem právě obci, ta nabídku ale celkem logicky považovala za „danajský dar“ a nepřijala ji. V té době ale ještě nebyla jasná spolupráce s německou stranou.
      Členové občanského sdružení se v rámci svých možností snaží vypořádat s běžnou údržbou a úklidem kostela. Dochází zde k odvětrávání vnitřních prostor, vyspravování poškozené střechy hlavní lodi, sekání trávy kolem kostela atp.Budoucí využití chrámového prostoru bude spočívat zejména v turisticky zaměřených aktivitách, tj. pořádání různých kulturních akcí, koncertů, výstav. A samozřejmě bude kostel i nadále sloužit svému původnímu náboženskému účelu. Občas se zde uskuteční nějaký pohřeb, svatba, bohoslužba. A tak by tomu mělo být i v budoucnosti. Pravidelná roční mše je s duchovním správcem p.Huječkem domluvena vždy na přelom srpna a září, na svátek Stětí sv. Jana Křtitele, jemuž je místní kostel zasvěcen.Již v současné době se zde v letní sezóně konají prohlídky s výkladem a věru je o co stát.
      Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku je starý zhruba 650 let a má několik architektonických zvláštností a ojedinělostí. Ta hlavní spočívá v tom, že je čtyřlodní. Na konci 15. stol. zřejmě nestačil kapacitně a byl z původního trojlodí rozšířen o severní loď směrem k návsi a zároveň s ní byla k presbytáři přistavěna i sakristie. Po posledním požáru okolo r. 1875 byl zazděn vstup na kůr a věž uvnitř kostela a od té doby se tam lze dostat pouze z venku bočním vstupem. Čerstvým architektonickým objevem z podzimu r. 2004 jsou ojedinělé a poměrně vzácné nástěnné malby /fresky/ z pol. 15. stol. Právě na severní straně lodi byla objevena malba nadživotního Ukřižování a dalších postav pod křížem /zbrojnoš, mnich atp./. Uvnitř hlavní lodě při jižní a severní stěně se nacházejí dva renesanční náhrobní kameny rytíře Jindřicha Pouzara z Michnic a na Žumberce /což byl mimochodem jeden ze dvou významných majitelů Žumberka oné doby/ a jeho manželky. V sakristii býval i dřevěný votivní obraz – epitaf výše zmiňovaného šlechtice. Ten je nyní vystavován v muzejní expozici ve zdejší tvrzi. Zajímavostí je totožný nápis ve staročeštině na obraze i náhrobním kameni. Vnitřní vybavení kostela je novogotické a tudíž nepříliš cenné. Baroko připomíná mohutná kamenná křtitelnice. Funkční jsou varhany i hodinový stroj. U obou je ale nutný mechanický ruční pohon. U varhan se musí „šlapat měchy“ u hodin zase denně natahovat závaží… Ve věži vzal za své za 2. světové války hlavní zvon, zůstaly však oba menší a jeden z nich rovněž pamatuje časy největšího rozvoje Žumberka v éře renesance, kdy k samotné obci patřilo 9 vesnic a řada osad v okolí a přímo zde již tehdy byla škola, pivovar, mastné krámy, krčma a konaly se zde pravidelné výroční trhy. Inu, kdeže je oněm časům konec…

© Roman Josefík
- předseda Občanskéhu sdružení za záchranu kostela v Žumberku
a člen Spolku pro podporu farního kostela v Žumberku

V Žumberku 30.1. 2007                              


2010

Trhove Sviny                 

 

Dění okolo žumberského kostela v roce 2009

© Roman Josefik, Sonnberg

      I uplynulý rok 2009 byl bohatý na čilé společenské i pracovní události, týkající se kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku.
      Během února připravila projektová firma Murus tři varianty možné výměny či opravy zvonové stolice ve věži kostela. V březnu pak pokračoval Ing. Pužej s postupnou rekonstrukcí varhan. Pečlivě rozebral a vyčistil všechny píšťaly, varhanní skříň ošetřil nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Povícero nejvíce poškozených píšťal převezl k důkladnější opravě do své dílny v Netolicích. 5.6. během muzejní noci v nedaleké tvrzi, proběhl uvnitř kostela koncert písničkáře - folkové legendy Vladimíra Veita.
      27.6. se zde uskutečnilo 5. členské shromáždění Spolku pro podporu farního kostela, spojené se slavnostní pontifikální česko – německou mší svatou, celebrovanou tentokrát přímo biskupem českobudějovickým Jiřím Paďourem, za účasti mj. i nového generálního vikáře českobudějovické diecéze Adolfa Pintíře. Následovalo již obvyklé přátelské posezení u budějovického piva a za doprovodu české dechovky v sousedním penzionu. Reportáž ze setkání pořizovala redaktorka TV Gimi, věnující se projektům Česko – německé spolupráce. Spolu s kameramanem pak již v dubnu připravili upoutávku na tuto akci a zejména i propagační spot o historii probíhajících snah o opravu našeho kostela. Toto bylo mj. odvysíláno i na celorepublikově přístupném kanále TV Public. 
      Naši němečtí přátelé z Bavorska nám pro kostel darovali nové mosazné svícny, velký bronzový stojan na paškální velikonoční svíci a dřevěný votivní kříž. Z členských příspěvků českých členů mezinárodního spolku pak byla odlita dvojjazyčná bronzová pamětní deska pro připomenutí dřívějších obyvatel žumberské farnosti s poukazy na iniciátory a podporovatele sanace kostela.Ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím v Kostelním Vydří náš spolek také realizuje německý překlad autobiografie zesnulého Mons. Václava Dvořáka, bývalého člena předsednictva spolku za českou stranu.
      Samotné rekonstrukční práce se pak rozeběhly ve druhé polovině srpna, kdy zde naprosto precizně, rychle a spolehlivě stavební firma Staving dokončila druhou etapu projektu kanalizace dešťové vody, odvodnění a odvlhčení venkovního zdiva kostela. Základové obvodové zdivo bylo kompletně obnaženo a došlo k provedení trvalého odvětrání pomocí vystavěného vzduchového  kanálu, instalování drenáže a k odvodnění okapových svodů s dešťovou vodou, svedenou do již v  předloňském roce připravené kanalizace. Na dvou místech vznikly vzduchové průduchy a pomocí falešných okapových svodů s větrací mřížkou rovněž dochází ke komínovému odvětrávacímu efektu. Díky tomuto je stavba definitivně zachráněna. Má kompletně novou střechu, svedenou dešťovou vodu a odvlhčeno vnější obvodové zdivo. V rámci těchto prací zde rovněž archeologové Jihočeského muzea provedli archeologický průzkum. Zkoumali obsah a orientaci kosterních hrobů na úpatí styku presbytáře se sakristií na jižní straně. Dokončení kanalizace, odvodnění a odvlhčení bylo realizováno díky pokračující dotaci z Programu za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR.
      V sobotu 5.9. jsme se opět dočkali mše iniciované českou skupinou k uctění památky Stětí svatého Jana Křtitele, tentokrát premiérově slouženou již zabydleným trhosvinenským knězem Marcinem Želaznym. Aby byl výčet liturgického dění roku 2009 úplný, je nutno zmínit i křest malého dítěte, který se zde uskutečnil 4.7.
      Na konci září restaurátoři pod vedením ak. malíře Antonína Hamsíka dokončili kompletní sondážní restaurátorský průzkum vnitřních stěn kostela. K již odhalené scenérii ukřižovaného Krista a postav pod křížem v severní části lodi přibyla spousta dalších objevů. Zejména na severní stěně presbytáře. I zde totiž vystupují z pod současné omítky různé figurální výjevy a motivy. Např. jezdec na koni, rukáv další osoby atp. Nad vítězných obloukem byl odkryt letopočet 1716, zřejmě datum barokní přemalby. Pod ním je ovšem starší gotický německý nápis, který bude mít při restaurování přednost. Restaurátorský průzkum byl z větší části realizován pomocí dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Díky manipulaci s notně poškozenými obrazy křížové cesty pak také došlo k objevu nápisu na rámu z druhé strany prvního zastavení, který zmiňuje rok 1852 coby datum zhotovení nových pláten do již použitých rámů z roku 1768 /vyrytý letopočet/. Tehdejší žumberský farář Leopold Prochaska zadal tuto zakázku na kompletní křížovou cestu krumlovskému malíři Františku Flathovi.
      Konečně pak na přelomu listopadu a prosince bylo díky finančnímu příspěvku obce Žár opětovně nainstalováno venkovní kamenné schodiště pro vstup na kůr a do věže kostela. Tyto práce zde prováděl kameník pan Švihla se svými spolupracovníky.

      Po celý podzim truhlář pan Mrkáček ve své dílně připravoval nová okna do našeho kostela. Byla vyměněna za stará s poškozenými a vyhnilými borovými rámy během prosince roku 2009. Současné bytelné dubové rámy jsou osazeny tzv. špinavým sklem a výsledný dojem z provedené řemeslné práce je velice pěkný! Tato etapa prací mohla být realizována díky finančnímu přispění Hornorakouské vlády.
      Na Štědrý den odpoledne se již podruhé sešli místní občané aby uvnitř kostela uctili a oslavili památku narození  Ježíše Krista.
      Na letošní rok 2010 má Českobudějovické biskupství zažádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova při Ministerstvu zemědělství ČR a měl by rovněž pokračovat i Program za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR. Se záchranou kostela pak zcela jistě i v letošním roce finančně vypomůže Hornorakouská vláda. Příspěvek na opravu kostela rovněž schválil OÚ v Žáru. Pokud tedy vše dobře dopadne a bude kladně vyřízeno, mělo by dojít k dokončení opravy venkovní fasády, k první etapě restaurování nástěnných maleb uvnitř kostela, které bude předcházet nový rozvod elektrické energie a snad dojde i na projektově připravenou zvonovou stolici ve věži.

© Roman Josefík
-předseda Občanského sdružení za záchranu kostela v Žumberku                                                      
 a technický rada Spolku pro podporu kostela v Žumberku                                                      

 

 

 

Bericht in der Schweinitzer Zeitung TRHOVOSVINENSKÉ LISTY vom März 2010
Originaltitel:  „Dění okolo žumberského kostela v roce 2009“

Die Sonnberger Kirche im Jahre 2009

© Roman Josefik, Sonnberg


Auch das vergangene Jahr 2009 war reich an geistlichen und profanen Ereignissen, die Kirche St. Johannes des Täufers in Sonnberg betreffend.      
Im Februar untersuchte und projektierte die Firma Murus drei Reparaturvarianten und auch alternativ den Austausch des Glockenstuhls der Kirche. Im März arbeitete Dipl.-Ing. Pužej weiter intensiv an der Rekonstruktion der Orgel. Sorgfältig zerlegte und säuberte er das Pfeifenwerk und imprägnierte das Orgelgehäuse gegen Pilz- und Holzwurmbefall. Schadhafte Pfeifen wurden zur gründlichen Überholung in seine Werkstatt in Netolice verbracht.
Am 05. Juni wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Museumsnächte im Herrenhaus in der benachbarten Kirche ein Konzert und Dichterlesung mit der Folklegende Vladimír Veit veranstaltet.
Die 5. Mitgliederversammlung des Fördervereins Pfarrkirche Sonnberg, e. V., fand am 27. Juni in der Kirche statt. Anschließend wurde vom Budweiser Bischof Mons. Jirí Paďour ein feierliches Pontifikalamt in deutscher und tschechischer Sprache zelebriert, unter Teilnahme des neuen Budweiser Generalvikars Mons. Adolf Pintíř. Es folgte die traditionelle Begegnung der Teilnehmer bei Budweiser Bier und einer böhmischen Blaskapelle in der benachbarten Pension.
Über diese Begegnung in Sonnberg drehte ein regionaler TV-Sender (TV Gimi) eine Reportage. Die zuständige Redakteurin beschäftigt sich seit längerem mit dem Thema der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit. Gemeinsam mit einem Kameramann hatte sie bereits im April einen Auftaktfilm zu dieser Veranstaltung gedreht und Werb-Spotlights über die Geschichte dieser Verständigungsbemühungen zugunsten unserer Kirche in Sonnberg im TV gesendet. Zu sehen waren diese Berichte im überregionalen Kanal TV Public.
Unsere deutschen Freunde aus Bayern stifteten uns für die Kirche neue versilberte Kerzenhalter, einen großen bronzenen Ständer für die Osterkerze und ein Votivkreuz aus Holz. Aus den Beiträgen der tschechischen, deutschen und österreichischen Mitglieder wurde eine zweisprachige bronzene Gedenktafel finanziert. Sie erinnert  an die ehemaligen Bewohner der Pfarrgemeinde Sonnberg und weist auf die Initiatoren und Förderer der Sanierung hin. In Zusammenarbeit mit dem Prager Karmeliterverlag hat unser Verein auch die deutsche Übersetzung der Autobiographie des verstorbenen Mons. Vaclav Dvořák, ehem. tschechisches Vorstandsmitgliedunseres Vereins, realisiert.
Die Renovierungsarbeiten wurden in der zweiten Augusthälfte fortgeführt – genau, schnell und zuverlässig von der Baufirma Staving. Das Teilprojekt „Regenwasserkanal, Entwässerung und Belüftung“ des Grundmauerwerks der Kirche wurde abgeschlossen. Dazu wurde das komplette Außenfundament der Kirche freigelegt und zur dauerhaften Entlüftung ein Lüftungskanal verlegt, Dränagen verlegt und diese und die Regenwassertraufen in die im vergangenen Jahr verlegte Kanalisation abgeführt. An zwei Stellen wurden kurze traufenartige vergitterte Entlüftungsschächte eingebaut, die zu einer besonderen Luftzirkulation im Fundamentbereich  führen. Dank dieser Maßnahmen ist der Bau nun definitiv gerettet. Die Kirche hat nun ein neues Dach, das Regenwasser wird abgeleitet und das Grundmauerwerk permanent belüftet und trockengehalten.
Im Rahmen dieser Arbeiten haben Archäologen des Südböhmischen Museums Budweis mehrere archäologische Untersuchungen durchgeführt. Insbesondere wurde eine Fundstelle bzw. Gräber an der Grundmauer der Kirche am Übergang Presbyterium/Sakristei mittagsseitig intensiv erforscht und der Inhalt bestimmt. Die Kanalisationsarbeiten und die Entwässerungs- und Belüftungseinrichtungen konnten dank großzügiger Dotationen aus dem Programm „Rettung des architektonischen Erbes“ des tschechischen Kulturministeriums durchgeführt werden.

Am Samstag den 05. September haben wir, die tschechische Sektion des Vereins, zu Ehren des Kirchenpatrons unserer Kirche, des Hl. Johannes des Täufers, eine Hl. Messe gefeiert. Für Pfarrer Marcin Želazny, dem neuen Pfarrer der Gemeinde Trhové Sviny (Schweinitz) war es eine Premiere, die erste Messe, die er in der Sonnberger Kirche zelebriert hat. Um alle liturgischen Ereignisse in 2009 aufzuzählen, sei noch erwähnt, dass am 04. Juli ein kleines Kind in der Kirche getauft wurde.

Ende September sondierten eine Gruppe von Restauratoren unter Leitung des ak. Malers Antonín Hamsík die Innenwände der Kirche und erstellten ein umfangreiches Gutachten über die gemachten Funde und die notwendigen Arbeiten. Zu der schon entdeckten Szenerie einer Kreuzigung Christi im nördlichen Hauptschiff wurden im nördlichen Teil der Kirche weitere Kirchenmalereien entdeckt. Vor allem an der nördlichen Wand des Presbyteriums. Hier wurden unter Farbschichten von Jahrhunderten wieder figurale Szenen und andere Motive entdeckt. Beispielsweise Reiter, Personenfragmente u. a. Ansichten. Über dem Triumphbogen (Mittelschiff) wurde eine Zeitinschrift (1716) freigelegt, höchstwahrscheinlich das Datum des Ausmalens aus der Barockzeit. Darunter befinden sich jedoch anscheinend ältere deutsche Inschriften in gotischer Schrift, die bei der Restaurierung Priorität haben werden. Die Untersuchungen der Restauratoren wurden vor allem durch Dotationen des Südböhmischen Kreises ermöglicht. Bedingt durch die Arbeiten der Restauratoren mussten die reichlich baufälligen Kreuzweg-Bilder abgenommen werden. Dabei wurden auf der Rückseite der Bilder schriftliche Vermerke entdeckt, die belegen, dass die Rahmen bereits 1768 gefertigt und 1852 der Kreuzweg komplett mit neuen (Leinwand-)Bildern ausgestattet wurde. Der damalige Sonnberger Pfarrer Leopold Prochaska hat den Krummauer Maler Franziskus Flath mit diesen Arbeiten beauftragt.
Schließlich wurden Ende November/Dezember mit finanzieller Hilfe der Gemeinde Sohors die Außentreppe zum Chor und Turm saniert. Diese Arbeiten führte Steinmetz Švihla mit seinen Mitarbeitern durch.
Den ganzen Herbst über hat Tischler Mrkáček  in seinen Werkstätten an neuen Fenstern für unsere Kirche gearbeitet. Im Dezember wurden die alten maroden Kiefernrahmen gegen dauerhafte eichene Rahmen ausgewechselt. Eine sehr schöne handwerkliche Arbeit und nach alter Überlieferung und Technik durchgeführt. Diese Arbeiten konnten mit finanzieller Hilfe der oberösterreichischen Regierung ausgeführt werden.
Am 24. Dezember, Heiligabend, nachmittags, haben wir Sonnberger uns auch diesmal wieder wie im Vorjahr in unserer Kirche eingefunden um zu gedenken und die Geburt Jesu Christi zu feiern.
Für dieses Jahr 2010 hat das Bistum Budweis erneut Dotationen aus dem „Entwicklungsprogramm Land“ des Landwirtschaftsministeriums und dem Programm „Architektonisches Erbe“ des Kultusministeriums beantragt. Weiter hat auch die Oberösterreichische Landesregierung für 2010 ihre finanzielle Hilfe zugesagt. Und vielleicht ist ein Reparaturzuschuss der Gemeinde Žár zu erwarten. Wenn alles klappt und bestätigt wird, dann können vielleicht einige weitere Etappen in 2010 realisiert werden: Sanierung der Außenfassade, Beginn der Innenrestaurierung (Wandbilder im Presbyterium), Erneuerung der Elektroinstallation und vielleicht ein neuer Glockenstuhl.


© Roman Josefík
Vorstandsmitglied d. Bürgerlichen Vereinigung Rettung der Kirche in Sonnberg
und Technischer Beirat Förderverein Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk


2010

Bericht in der Budweiser Zeitung Českobudějovicky denik vom 08. November 2010

© Edwin Otta, Budweis Roman

 

Žumberské procesí je staré přes šest set let

Výjimečnou malbu z doby Karla IV. odhalili restaurátoři v malém gotickém kostele
u známé tvrze na Českobudějovicku

 

Žumberk – I po sezoně budou mít turisté šanci vidět unikátní procesí v kostelíku na pomezí Novohradska a Trhovosvinenska. V Žumberku po předchozí domluvě zpřístupní zájemcům výjimečnou malbu ze 14. století. S nadsázkou by se dalo říci, že je to jedno z nejstarších procesí na jihu Čech, i když by asi historici těžko souhlasili. Laikům  však Klanění Tří králů procesí svého druhu klidně připomínat může.
„V tomhle rozsahu je to na jihu Čech výjimečná malba,“ říká akademický malíř a restaurátor Antonín Hamsík, který výjev znovu odkryl pohledu dnešních návštěvníků kostelíka. „Je to výborně zachovalé,“ zdůrazňuje Hamsík. V Mladošovicích se například objevila podobná malba, ale jen na ploše metr na půl metru.
Muž, který vrátil část vnitřní výzdoby žumberské dominanty do let vlády Karla IV., kdy malba vznikala, přiznává, že byl při práci, přes své zkušenosti, trochu nervózní.
„Když máte tu malbu, která je stará 650 let, pod dvěma vrstvami omítky a dvěma vrstvami nátěru, tak to není jednoduché. V okamžiku, kdy to poškodíte, tak je to nenávratné,“ zdůrazňuje Hamsík. „Tyhle věci se nedomalovávají. Bylo nutné zachovat maximum originálu. Když uděláte chybu, je nenávratná,“ vysvětluje restaurátor a dodává, že i kdyby bylo jisté, že někde je přerušená třeba červená linka, tak se nedoplňuje.
Výjev je zřejmě dílem cizince, ne regionálního malíře. Je také patrné, že na postavy užil jakési šablony a následně domaloval třeba šaty. Bohužel, výjimečný výjev se nedochoval celý. Chybí Panna Maria s Ježíškem. „Když sem později dávali sanktuář, tak Pannu Marii vysekali. Zůstala z ní jen svatozář,“ říká kastelán nedaleké žumberské tvrze Roman Josefík na adresu mohutného kamenného sloupu vsazeného později do stěny.
Paradoxně, když se později vzhled stěny u oltáře znovu měnil, tak byla část zmíněného kamenného sloupu zase odtesána a vše překryla nová omítka...
Ve výklenku v těle sloupu se uchovávalo bohoslužebné náčiní, například kalich. Vedle oltáře kostelíka jsou dokonce takové výklenky dva, vznikly s časovým odstupem, ale je neobvyklé, že vůbec dva vznikly. Jeden sloužil možná až do 19. století.
Kromě Klanění Tří králů je ve stejné výšce pásu vpravo  vidět odděleně svatý Zikmund. „Nahoře zřejmě byly nápisy, dole se nic nenašlo,“ doplnil k restaurátorským pracím v této části stěny Josefík, který se vedle tvrze, jež patří pod Jihočeské muzeum, svým způsobem stará i o kostel. Ten se „dává do kupy“ postupně. Už se opravila střecha a v současnosti se pracuje na ohradní zdi. Na opravy přispívají různé dotace a sbírky, na nichž se účastní i němečtí rodáci ze Žumberku. Třeba restaurovat by ještě bylo co,  ale zatím není dostatek financí. V hlavní lodi je například výjev Ukřižování Krista i s postavami, ale odkrytý je zatím jen zčásti. Podle datace mohl vzniknout v roce 1513. „Kostel se opravuje po etapách,“ říká Josefík a dodává, že první na řadě je dokončení oprav presbytáře.
Odkrytým částem fresky u oltáře už by se při dalších pracích nemělo nic stát, stačí ji prý oprášit. Její poměrná vzácnost je daná i tím, že přetrvala husitské časy, při nichž výzdoba mnoha kostelů vzala za své. „Husitské bouře silně zasáhly dekorativní věci v kostelích,“ říká Antonín Hamsík a připojuje, že podobné malby ze druhé čtvrtiny 14. století v podobném rozsahu bychom našli ve větším rozsahu nejblíže v Kájově.
Zajímavá výzdoba je například nyní odkrývána i v kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, ale bohužel je silně poškozená.

Edwin Otta

                                                                                                     

Sonnberger Prozession ist über 600 Jahre alt

Eine außergewöhnliche Wandmalerei aus der Zeit Karl des IV. haben Restauratoren in der kleinen gotischen Kirche der bekannten Festungsanlage in der Budweiser Region entdeckt

Sonnberg/Žumberk.

Auch außerhalb der Saison werden Touristen die Möglichkeit haben, die einzigartige Prozession-Wandmalerei in einer Kirche an der Grenze zwischen dem Gratzener/Nové Hrady und dem Schweinitzer/Trhové Sviny Gebiet zu bewundern. Nach vorheriger Anmeldung können Interessenten diese außergewöhnliche Malerei aus dem 14. Jahrhundert in Sonnberg/Žumberk besichtigen.

Mit etwas Übertreibung kann man sagen, dass es sich um eine der ältesten Prozession-Wandmalereien in Südböhmen handelt, auch wenn dies Historiker sicher etwas kritischer sehen würden. Aber davon unbelastet kann das Motiv der Anbetung der Heiligen Drei Könige die Laien an eine Prozession besonderer Art erinnern.
 
„Hinsichtlich der Größe des Freskos nimmt es in Südböhmen eine Sonderstellung ein“ meint der akademische Maler und Restaurator Antonín Hamsík, der diese Szene neuerlich entdeckt und den Besuchern der Kirche zugänglich gemacht hat. „Das Fresko ist ausgezeichnet erhalten“ betont Hamsík. In Mladošovicích zum Beispiel hätte er ein ähnliches Gemälde entdeckt, allerdings nur in den Maßen von einem mal einem halben Meter.

Dieser Mann, der in dieser Kirche, dem Mittelpunkt Sonnbergs, die kunstvollen Fragmente aus der Regierungszeit Karls IV. wieder freilegte, muss eingestehen, dass er bei seiner Arbeit trotz aller Erfahrungen ein wenig nervös war. „Es war absolut nicht simpel, unter zwei Schichten Mauerputz und zwei Farbschichten ein Wandgemälde, das 650 Jahre alt ist, freizulegen. Im Nu ist es irreparabel beschädigt“ betont Herr Hamsík. „Da derartige Malereien durch Restauratoren nicht in den Urzustand zurück versetzt werden, musste ein Maximum an Originalsubstanz erhalten bleiben. Ein Fehler ist nicht wieder gutzumachen“ erklärt der Restaurator und führt weiter aus, dass nicht einmal offensichtliche Unterbrechungen z. B. einer roten Linienführung ergänzt werden können. Nach der Art der Darstellungen ist es wahrscheinlich, dass es sich um einen ausländischen und nicht um einen regionalen Künstler gehandelt hat. Es ist auch erkennbar, dass er die Figuren nach einem Muster malte, während z. B. die Kleidung erst anschließend aufgebracht wurde. Leider ist die außergewöhnliche Darstellung nicht ganz vollständig erhalten geblieben. Es fehlt die Madonna mit dem Jesuskind.

„In späteren Zeiten hat man mit dem Einbau eines Sanktuariums [Sakramentshäuschen] die Jungfrau Maria „heraus gemeißelt“. Erhalten geblieben ist nur der Strahlenkranz“ erklärt der Kastellan des nahe gelegenen Herrenhauses der Sonnberger Festung, Roman Josefik. Ein paradoxes Verhalten, wenn man, wie geschehen, später die Wand des Chores erneut umgestaltet, Teile des erwähnten steinernen Sanktuariums wieder entfernt und alles neu verputzt hat...
 
In der Nische dieser steinernen Säule wurden sakrale Geräte, z. B. ein Kelch, untergebracht. Im Chor neben dem Altar sind sogar zwei solcher Nischen zu finden, die im zeitlichen Abstand entstanden: dass es hier zwei Nischen gibt, ist sehr ungewöhnlich. Eine dieser Nischen wurde möglicherweise bis ins 19. Jahrhundert hinein benutzt. Außer der Anbetung der Hl. Drei Könige ist im Fresko in gleicher Höhe rechts abgesetzt der Hl. Siegmund zu sehen. „Oberhalb der Malerei befanden sich wahrscheinlich Inschriften, unterhalb wurde aber nichts gefunden“, bemerkt zu der Arbeit der Restauratoren im Chor Roman Josefik, der auf seine Art neben der zum Südböhmischen Museum gehörenden Festung auch die alte Kirche in Sonnberg betreut.

Die Kirche wird schrittweise saniert. Das Dach wurde bereits ausgebessert und derzeit arbeitet man an der Kirchhofmauer. Die Reparaturen werden durch viele Dotationen und Kollekten ermöglicht, an denen sich auch die deutschen Landsleute aus Sonnberg beteiligen. Obwohl noch vieles restauriert werden sollte, werden inzwischen die finanziellen Mittel knapp. Im Mittelschiff gibt es zum Beispiel eine Kreuzigungsszene Christi einschließlich Figuren, die aber bis dato nur teilweise freigelegt wurde. Die Szene könnte im Jahre 1513 entstanden sein.

„Die Kirche wird schrittweise restauriert“ erklärt Josefik und fügt an, dass die Arbeiten im Presbyterium Priorität hätten und diese erst abgeschlossen werden müssten.Die bereits im Altarbereich freigelegten Teile des Freskos sollten durch weitere Sanierungsarbeiten keinen Schaden erleiden, es reicht, sie dann einfach abzustauben. Der besondere Wert des Freskos besteht darin, dass es die Hussitenzeit überstanden hat, in der die künstlerischen Ausstattungen vieler Kirchen vernichtet wurden. „Der Hussitensturm war eine starke Heimsuchung für alle dekorativen Elemente in den Gotteshäusern“ sagt Antonín Hamsík und erklärt abschließend, dass ähnliche Fresken aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts im vergleichbaren Umfang am nächsten in Gojau/Kájov zu finden sind. Interessante dekorative Elemente werden zum Beispiel jetzt auch in einer Kirche am Piaristen-Platz in Budweis entdeckt, aber bedauerlicherweise sind sie schwer beschädigt.“

© Edwin Otta

Foto Denik/Edwin Otta                        
(Übersetzung: Dr. T. Sterneck, Budweis / Ernst Wohlschläger )                                                                                                

 


2011

Trhove SvinyDění okolo žumberského kostela v roce 2010

© Roman Josefik, Sonnberg

ŽUMBERSKY KOSTEL V ROCE 2010

      Uplynulý rok nezačal příliš šťastně . O Velikonocích na počátku dubna se probořila kostelní ohradní zeď v západním úseku, vpravo od vstupu do kostela. Po zimě a vlivem dlouhodobě podmáčeného zdiva se zřítil asi 6m úsek, následován na počátku června po silných deštích dalšími cca 5 m. Bohužel se v celém průběhu uplynulého roku nepodařilo nalézt finanční prostředky na kompletní rekonstrukci tohoto úseku zdi . Po provedeném stavebně technickém průzkumu fi. MURUS připravila projektovou dokumentaci, kameny a suť pak byly rozebrány a odklizeny. Během léta došlo k vytvoření základové spáry a k alespoň částečnému vyzdění nového zdiva do úrovně cca 1 m. Toto vše finančně zajišťovala každoroční pravidelná dotace od OÚ v Žáru, pod který Žumberk spadá.      5.6. uvnitř kostela proběhlo tradiční pracovní Česko – německé setkání , při kterém byl prezentován německý překlad vzpomínkové knihy zesnulého Mons. Václava Dvořáka, bývalého vikáře Českobudějovické diecéze a člena předsednictva našeho mezinárodního Spolku pro podporu farního kostela v Žumberku za českou stranu. Spolek tento překlad a vydání knihy inicializoval a rovněž se na něm aktivně podílel.       Na přelomu srpna a září zde restaurátoři pod vedením akademického malíře Antonína Hamsíka kompletně zrestaurovali velice cennou nástěnnou malbu na severní straně presbytáře. Scenérie Klanění tří králů se na stěně objevila až během samotného pracovního postupu restaurátorů. Z předešlého průzkumu byla pouze patrná přítomnost figurálních motivů. Freska je ohraničena obdélníkovým pásem a kromě Kašpara, Melichara a Baltazara je na ní vidět i další postavu hrající na hudební nástroj a jezdce na koni, spolu s dalšími těmito zvířaty. Z okna věže vše pozoruje závěrečná postava. Z Panny Marie na opačném konci bohužel zůstala pouze svatozář. A to díky dodatečně vestavěnému kamennému sanktuáři do zdiva. Zazděné sanktuáře restaurátoři dokonce objevili dva. Starší, nižší a větší je vlevo. Sanktuáře v minulosti sloužily k přechovávání bohoslužebného náčiní. Ten mladší,  se sloupkem a hlavicí měl zcela jistě bohatě zdobený a profilovaný kámen. Bohužel při jeho zrušení byla tato výzdoba odsekána kvůli vyrovnání zdiva… Všechny patrné postavy se do současnosti dochovali pouze do úrovně kolen. Spodní část již chybí. Mimo tento obdélníkový pás je vpravo zpodobněn i král sv. Zikmund s žezlem a říšským jablkem. Tyto fresky patří k nejstarší dochované výzdobě kostela a jsou datovány polovinou 14. století, tedy dobou vlády Karla IV. Dle restaurátorů nemají v jižních Čechách srovnání. Zcela jistě byly vytvořeny umělcem mezinárodního významu na základě středověké iluminace. Dodnes je na malbě patrná šablonovitost některých vytvořených postav. Ze stejné doby je i další figurální motiv čerstvě objevený pod sejmutým bočním oltářním obrazem v pravé části hlavní lodi kostela. Nad vítězným obloukem pak k letopočtu 1716 a k pozdějšímu německému gotickému nápisu nově přibyl i letopočet 1513 , vyobrazen  jako ·XIII·, což je datum vzniku mladších fresek v severní části lodi. Zde se jedná se o ukřižovaného Krista s postavami pod křížem. Tyto fresky teprve čekají na zrestaurování. První etapa restaurátorských prací byla financována Hornorakouskou vládou.       Ve druhé polovině listopadu začala oprava zvonové stolice ve věži kostela. Došlo na nejsložitější a tudíž i nejdražší variantu  opravy,   s vytvořením dvou zcela nových uložení postranních zvonů. Tesaři museli deponovat hodinový stroj vjednom  z mezipater věže a postupně i obě podlahy v nejvyšších patrech. Jeden vertikálně měněný trám totiž probíhal oběma patry,  a to včetně podpůrných vzpěr. Více dřeva pak bylo měněno i v samotném nejvyšším patře se zvony. Práce to byla celkem náročná zejména na složité přesunování jednotlivých kusů těžkých trámů, proplétajících se mezi trámy již danými a nacházejícími se v relativně malém prostoru věže. Truhlář zároveň opravil obě křídla vstupních vrat do kostela. Jejich dřevo bylo z části vyvložkováno a vnější strana pak kompletně opatřena novými dubovými palubkami poskládanými na koso. Financování  této pracovní činnosti probíhalo díky pokračujícímu Programu za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR.       Na počátku listopadu v místním penzionu rovněž proběhlo premiérové shromáždění českých členů mezinárodního spolku. V prosinci pak diecézní organolog přijel zkontrolovat stav rozebraných varhan s tím, že by se v následujícím roce měl stanovit přesný harmonogram opravy. Mše se tentokrát žádná nekonala, vzhledem k průběhu restaurátorských prací uvnitř kostela. Návštěvníci do jeho útrob zavítali zejména při dvou netradičních prohlídkách sousední tvrze za úplňku, na konci června a července 2010.

© Roman Josefík

TRHOVOSVINENSKĚ LISTY 2011 / Schweinitzer Blatt 2011  
Die Sonnberger Kirche im Jahre 2010

Das vergangene Jahr begann nicht allzu glücklich. Anfang April zu Ostern stürzte ein Teil der westlichen Kirchhofsmauer ein, rechts vom Zugang zur Kirche.  Nach dem langen strengen Winter und ursächlich wohl durch eine langfristige Versumpfung des Mauerwerks stürzte ein 6 m langes Teilstück der Mauer ein, Anfang Juni nach einem starken Regenguss weitere 5 m Mauerwerk. Bedauerlicherweise gelang es im vergangenen Jahr nicht, die Finanzmittel für eine vollständige Rekonstruktion der Mauer aufzutreiben. Nach dem die Firma MURUS die bautechnischen Untersuchungen abgeschlossen und das Projekt dokumentiert hatte, wurden Geröll und Steine zerkleinert und abgeräumt. Während der Sommermonate konnte dann ein neues Fundament gegossen und das Mauerwerk wenigstens teilweise bis zu einer Höhe von 1 m erneuert werden. Diese Maßnahmen wurden durch  eine Dotation der Gemeinde Žar (Sohors) ermöglicht, zu der Žumberk (Sonnberg) gehört.
Am 05. Juni fand in der Kirche das traditionelle tschechisch/deutsche Arbeitstreffen statt, in dessen Verlauf die deutsche Übersetzung der Biographie des verstorbenen Monsignore Vaclav Dvořák, ehemaliger Generalvikar der Diözese Budweis und Vorstandsmitglied des tschechischen Teils unseres multinationalen Fördervereins zugunsten der Sonnberger Pfarrkirche, vorgestellt wurde. Die Biographie Vaclav Dvořáks wurde auf  Initiative und unter aktiver Beteiligung des Fördervereins übersetzt und herausgegeben.

Um die Wende vom August zum September arbeiteten Restauratoren unter Leitung des Akademischen Malers und Restaurators Antonín Hamsík in der Kirche und restaurierten die an der Nordseite des Presbyteriums befindlichen wertvollen Wandmalereien.  Erst während der einzelnen Arbeitsgänge der Restauratoren wurde die Szene „Anbetung der Hl. Drei Könige“ an der Nordwand entdeckt.  Aus vorhergehenden Untersuchungen war nur ersichtlich, dass figurale Motive vorhanden sein mussten. Auf dem Fresko, ein gegenüber dem restlichen Mauerwerk abgegrenztes rechteckiges Band,  sind neben Kaspar, Melchior und  Balthasar auch  Reiter zu Pferde, andere Tiere und eine weitere  Figur erkennbar, die ein Musikinstrument spielt. Am Rand beobachtet eine Gestalt vom Fenster des Turms aus diese Szene.  Von der Jungfrau Maria am anderen Ende des Bilderzyklus ist leider nur der Strahlenkranz geblieben - wegen eines nachträglich ins Mauerwerk eingelassenen steinernen Sanktuariums.
Die Restauratoren haben sogar zwei dieser steinernen Sanktuarien entdeckt. Das ältere, niedrigere und größere Sanktuarium befindet sich an der linken Seite. Sanktuarien (Sakramentshäuser) dienten in der Vergangenheit zur Aufbewahrung sakraler Gegenstände. Gehäuse und Kapitell (Kopf, Krönung) des jüngeren Sanktuariums bestanden anscheinend aus reich verziertem ornamental gestaltetem Naturstein.  Bedauerlicherweise wurden diese Verzierungen später nach Entwidmung des Sanktuariums zur Begradigung des Mauerwerks abgeschlagen....  
Alle sichtbaren Figuren sind uns nur bis zu den Knien erhalten geblieben. Der untere Teil der ursprünglichen Fresken fehlt. Weiter rechts neben diesem rechteckigen Freskenzyklus wird König Sigmund mit Zepter und Reichsapfel dargestellt. Die vorgenannten  Fresken gehören zu den ältesten erhalten gebliebenen Ausschmückungen der Kirche und werden auf die Mitte des 14. Jahrhunderts datiert, also auf die Regierungszeit Kaiser Karl IV.  Nach Meinung der Restauratoren findet sich in Südböhmen nichts dergleichen. Ganz sicher wurden die Fresken von einem Künstler von grenzüberschreitender Bedeutung und Renommee geschaffen. Allem Anschein nach richtete er sich nach dem Muster der mittelalterlichen dekorativen Illuminationen (Ausschmückung von Handschriften), denn am Gemälde ist die schablonenhafte Darstellung einiger Figuren augenfällig.

Aus der gleichen Epoche stammt ein weiteres figurales Motiv, neuerdings unter einem heruntergenommenen Seitenbild am Altar im rechten Teil des Hauptschiffs der Kirche entdeckt und freigelegt. Über dem Triumphbogen  kommt neben der Jahreszahl 1716 und neben der späteren deutschen gotischen Inschrift noch die Jahreszahl 1513 hinzu, abgekürzt dargestellt als ·XIII· - das Entstehungsdatum der jüngeren Fresken im nördlichen Teil des Hauptschiffs. Dargestellt werden der gekreuzigte Christus und weitere Gestalten unter dem Kreuz. Dieses Fresko steht noch nicht zur Restaurierung an. Die vorgenannten restauratorischen Arbeiten (s. o.) wurden von der Oberösterreichischen Landesregierung bezuschusst.

In der zweiten Novemberhälfte begannen die Reparaturarbeiten am Glockenstuhl der Kirche. Dabei wurden zwei neue komplette seitliche Auflager (Böcke) der Glocke errichtet, was die Reparatur enorm aufwendig  und teuer machte.  Die Zimmerleute mussten außerdem nicht nur das zentrale Uhrwerk  aus der Zwischensohle des Turms, sondern auch  beide Böden der Turmgeschosse verlegen.  Ein zu ersetzender Tragebalken einschließlich der Versteifungen verlief nämlich durch beide Geschosse. Viele konstruktive Elemente aus Holz wurden auch im obersten Geschoss, im Glockengeschoss ausgetauscht. Die Arbeiten waren im allgemeinen schon sehr anspruchsvoll, aber insbesondere das komplizierte Verschieben einzelner statisch wichtiger Tragebalken auf relativ engstem Raum stellte sich als sehr schwierig heraus.  Zur gleichen Zeit renovierte der Tischler beide Flügel des Eingangsportals der Kirche. Das Holz der Flügeltüren wurde zum Teil durch Einlagen ersetzt und die Außenseite der Türen wurde komplett mit neuen Eichendielen schräg belegt. Diese Arbeiten wurden dankenswerterweise vom tschechischen Kulturministerium aus dem Programm „Rettung des architektonischen Erbes“ finanziert. 

Anfang November fand erstmalig eine Versammlung der tschechischen Mitglieder des multinationalen Fördervereins in einer örtlichen Pension statt.  Dann im Dezember kam ein Beauftragter der Diözese Budweis, um den Zustand der bereits für die Instandsetzung zerlegten Orgel zu überprüfen.  Es wurde vereinbart, dass im folgenden Jahr ein konkreter Zeitplan für die Reparatur vorgelegt werden soll.
Wegen der Innenarbeiten konnte in diesem Jahr kein Gottesdienst in der Kirche abgehalten werden.  
Für Besucher Sonnbergs wurden Führungen in der Kirche veranstaltet, insbesondere anlässlich zweier traditioneller Veranstaltungen  in der benachbarten Festung bei Vollmond Ende Juni und Ende Juli 2010.

 © Roman Josefík  (Übersetzung Förderverein E.W./T.S.  04.2011)

                  


2014

Prtesse 2014ŽUMBERSKY KOSTEL V ROCE 2013

© Roman Josefik, Sonnberg

      I po ukončení zásadních stavebních úprav kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku v letech 2011 – 2012 probíhaly práce v jeho interiéru i v následujícím roce 2013. Jednalo se zejména o zhotovení nových dřevěných roštů pod dvě řady původních kostelních lavic. Ty samotné také byly dokonale zrestaurovány a vynikly na nich boční květinové rokokové vyřezávané květinové dekory, které se neopakují. Toto zde probíhalo v počátečních měsících loňského roku a lze jen kvitovat předešlé rozhodnutí o návratu pouze oněch původních lavic. Takto totiž zůstal volný celý prostor pod kruchtou, kam byly v minulosti přidány další, nepůvodní lavice a interiér kostela jimi byl značně předimenzován.  Pak následovalo kompletní jednoduché očištění vnitřního mobiliáře. Za použití těch nejjednodušších čisticích prostředků, tudíž pomocí vody, saponátu, vysavače a leštěnky byly vyčištěny všechny tři oltáře, kazatelna i dřevěné zábradlí kůru. Zejména ve vrcholcích oltářů u pseudogotických ozdob byly odstraněny nánosy stoletého prachu. Všechen tento mobiliář se ale stejně bude muset v nejbližší budoucnosti restaurovat. Již po tomto zásahu  ale velice prokoukl. Restaurovat bude nutno nejen jednotlivé dřevěné díly oltářů, ale i jejich obrazy. Úspěšně také v roce 2013 probíhalo restaurování jednotlivých zastavení křížové cesty. Po samotnými restaurátory sponzorsky zhotoveném osmém zastavení se našli další donátoři a podařilo se opravit celkem tři ze zbývajících třinácti obrazů, přičemž šesté zastavení sponzorovala paní Schumacherová z Německa na památku svých rodičů ze Žáru a Božejova. Jedenácté bylo financováno z rozpočtu obce Žár, která pravidelně v posledních letech na kostel finančně přispívá. A konečně stěžejní dvanácté zastavení s právě ukřižovaným Kristem na kříži zaplatila majitelka místního penzionu Marie paní Neužilová. Veliké díky a Pán Bůh zaplať pro všechny shora uvedené subjekty!  Správce sousední tvrze potom během jarních měsíců kromě běžné údržby, spočívající zejména v sekání trávy, musel provést i terénní úpravy po předloňském znovu vystavění poškozené ohradní zdi ve východní části kostela a po čerstvém výkopu propojení a uzemnění obou kostelních hromosvodů. V létě pak došlo i na zhotovení ochranného rámu s ocelovou síťovinou do jižního vstupu k zamezení vletu ptáků do interiéru kostela a k jejich případnému zdejšímu hnízdění. Tímto se také změnilo odvětrávání vnitřních prostor. Již se tak neděje hlavním východním vstupem pod věží, ale tímto jižním, bočním. Zároveň byly opatřeny nátěrem kovářskou černí i obě vchodové vstupní mříže, spolu s mříží okna v sakristii. V tomto prostoru pak byly během září očištěny a ošetřeny (lignofix proti dřevokaznému hmyzu) i šatní skříň na ornáty, máry, drobné sesle a stoličky, spolu s pozůstatky skříněk po barokní, značně poškozené kredenci.  Z prostoru pod kůrem sem byl také přemístěn a očištěn pseudogotický, světlou barvou (imitující fládrování ) natřený malý oltářík, pocházející zřejmě z nějaké kaple v okolí (Zaječí pramen v Kamenské hoře?) a dle pamětníků po válce sloužící zejména o Velikonocích jako Boží hrob s vystavovanou sochou ležícího, zemřelého Krista.  Pod kruchtou byl rovněž řádně vyčištěn prostor bývalého vstupu na kůr kostela. Zejména zásyp za třemi dochovanými točitými schody. V něm byla nalezena spousta středověkých keramických střepů.

Stěžejní událostí roku 2013 byla ale slavnostní Česko německá mše svatá spojená se setkáním současných i původních obyvatel naší obce i jejího bezprostředního okolí  a se znovu vysvěcením kostela.  Datum této slávy – 5.10. 2013 nebylo  vybráno náhodně, poněvadž uplynulý rok byl rokem pětisetletého výročí od zásadní přestavby kostela a jeho rozšíření o neobvyklou čtvrtou loď, jak o tom svědčí znovuobjevený písemný záznam nad vítězným obloukem  „Maister Hans zu Schweinicz“ a letopočet 1513 v podobě ·XIII·. Mistr Jan z Trhových Svinů byl vedoucím stavebníkem, který řídil tyto práce a který nám po sobě zanechal na tomto neobvyklém místě hodně cenou památku a hlavně onu dataci. Před samotnou bohoslužbou v 15 hod. proběhla v místním penzionu i recepce s krátkými promluvami a hudební vložkou. Bohužel se jí účastnila pouze část pozvaných hostí. K nejvýznamnějším z české části patřil státní tajemník úřadu vlády ČR pro evropské záležitosti PhDr. Belling Ph.D., generální vikář biskupství českobudějovického Mons. Pintíř, bývalý více hejtman a nyní zastupitel Jihočeského kraje Ing. Štangl  a konečně i ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Ing. Ouroda, Ph.D. Z německé strany je nutno zmínit zejména delegaci krajanského spolku Glaube und Heimat v čele s jeho předsedou Weberem , ale i oba ředitele Česko - německého fondu budoucnosti PhDr. Brusse a Dr. Jelínka Před k prasknutí zaplněným kostelem byla slavnostní mše velice působivě podbarvována hudebním doprovodem bavorského, téměř rodinného hudebního uskupení Ruperta Filsera, člena našeho spolu pro podporu kostela. Mši sloužil přímo světící biskup diecéze Mons. Paďour. V jejím závěru byl oceněn náš předseda spolku Ernst Wohlschläger pamětní rožmberskou pětilistou růží ze strany vojenského kaplana a výše zmíněného předsedy spolku Glaube und Heimat Webera, za příkladné rozvíjení Česko německých vztahů,  oproštěných od traumat minulosti a s výhledem na vzájemnou přátelskou budoucí spolupráci. Při této příležitosti je nutno zmínit i dojemné poděkování a vzájemný projev sympatií mezi restaurátorem Hamsíkem a starou paní Schumacherovou, první sponzorkou křížové cesty z řad široké veřejnosti. A za zmínku stojí i sice pozdní, ale přeci jenom přítomnost Daniela Hermana, tehdy před volbami do Parlamentu ČR lídra kandidátky KDU-ČSL v Praze, dnes dokonce ministra kultury ČR! Prohlédl si kostel, sousední tvrz a účastnil se i přátelského posezení v novém reprezentativním prostoru nedalekého penzionu. Tam pokračovali vzájemné debaty při popíjení místního výborného piva a při poslechu hudebního uskupení našich bavorských přátel. K celé této slávě ještě jedna důležitá poznámka.  Podařilo se k ní připravit a vydat jubilejní sborník,  mapující průběh rekonstrukce chrámu i s přesahem v podobě historických textů o interiéru, majitelích Žumberka a o další perspektivě využití opraveného kostela. Text sborníku je přibližně z jedné poloviny německý a z druhé český, stěžejní části jsou pak vzájemně přeloženy. Případným zájemcům je k dispozici v pokladně zdejší tvrze.

       Co dodat závěrem? Podařilo se nám také v roce 2013 navázat přátelské vztahy s podobným uskupením, starajícím se o kostel v nedalekém Klení. Členové tamního sdružení zde byli v prosinci na prohlídce a pro cenné rady. Oni jsou teprve na začátku celkové rekonstrukce, přičemž se tam již spousta práce vykonala a další zcela jistě bude následovat. V odborném periodiku Průzkumy památek 1/2013 vyšel článek Mgr. Pavelce, ředitele územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích, o freskách v našem kostele – Nástěnné malby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku jako médium paměti a „Institutio Christianae Religionis“.  Konečně také po třech letech byla obnovena tradice setkání místních i chalupářů na Štědrý den uvnitř chrámu,  spojená se čtením z písma – liturgie, modlitbou a přátelským povídáním u dobrého vína na zahřátí a s projevy vánočních i novoročních blahopřání. Do roku 2014 se také na obci v Žáru podařilo dohodnout navýšení příspěvku pro náš kostel tak, že se za výslednou sumu zrestaurují další dva obrazy křížové cesty a jeden se zaplatí i z peněz české skupiny spolku. Opětovné Pán Bůh zaplať a veliké díky starostovi i zastupitelům!

  © Roman Josefík

 

TRHOVOSVINENSKĚ LISTY 2014 / Schweinitzer Blatt 2014  
Die Sonnberger Kirche im Jahre 2013

 


2017

TRHOVOSVINENSKĚ LISTY 2017/5

2017

 

 

2017

 

V sobotu 10. 6. 2017 od 15 hod. proběhne slavnostní svěcení v loňském roce opravených varhan v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku. Součástí této významné farní události bude i jednání Česko­německého spolku za záchranu žumberského kostela, bohoslužba ce­lebrovaná generálním vikářem Biskupství českobudějovického Mons. Henzlem a rovněž varhanní koncert pana Ruperta Filsera.

Po veliké slavnosti dne 5.10. 2013, kdy se připomínalo 500 let od zá­sadní přestavby žumberského kostela, a sice jeho rozšíření o čtvrtou loď spolu s dokončením soudobé kompletní rekonstrukce chrámu a kdy byl jeho interiér nově vysvěcen tehdejším biskupem Mons. Paďourem, bude tato akce po čtyřech letech opět jednou z význam­ných připomínek této významné sakrální památky našeho regionu. Ono se vůbec v uplynulém roce událo daleko více významných událostí v dění okolo kostela, než „jen“ samotná rekonstrukce dlouho rozebraných a částečně již ošetřených varhan, i když toto byla pochopitelně stěžejní udá­lost v roce 2016 a veliké podě­kování si zaslouží pan František Šartner a jeho kolega z vimper­ské firmy Varhanářství a truhlář­ství Chorus, kteří pečlivou práci na obnově našich varhan provedli najednou, ačkoli objem finanč­ních prostředků na ni činil pouze zhruba jednu třetinu celkového rozpočtu a farnost ji tak bude splácet ještě i v letošním a v příštím roce. V této souvislosti se sluší poděkovat i Obecnímu úřadu v Žáru, panu starostovi Pecháčkovi i všem zastupitelům, že se uvolili uvolnit na tuto bohulibou činnost peníze z rozpočtu obce, a to formou dotace Římsko - katolické farnosti Žumberk.

Veliké „Pán Bůh zaplať“ si zaslouží i místní usedlík pan Ladislav Tůma, který de facto zrestauroval buquoyský lustr umístěný před presbytá­řem kostela. Domnívali jsme se, že se tento již do lodi chrámu vůbec nevrátí, poněvadž po proběhlé opravě kostela a nové elektroinstalaci bylo ve vnitřním prostoru instalováno zbrusu nové a moderní osvět­lení. Lustr také dlouhou dobu provizorně visel deponován v sakristii a zájem o něj dokonce projevil i Spolek pro záchranu budovy koste-la v Klení. Proti ovšem byli jednak potomci vysídlených sudetských Němců a pak i těch několik místních lidí, kteří ještě pamatují čilý místní náboženský život v 50. a 60. letech uplynulého století. Pan Tůma musel odstrojit veškerou skleněnou výzdobu lustru, natřít jeho konstrukci, lustr opatřit novou elektrickou kabeláží a opětovně ho osadit sklem. Pořídil dokonce i naviják, umístěný v půdě, kterým můžeme na laně lustrem pohybovat a nastavovat jeho požadovanou a patřičnou výš­ku nad úrovní podlahy. Jeho zapojení do sítě pak provedl pan Macho z Nových Hradů.

Již na opravě lustru spolupracoval s panem Tůmou i svinenský kos­telník Ladislav Filka. Ten potom zásadní měrou přispěl i k definitivní instalaci již opravených 11 obrazů zastavení křížové cesty před loňskou bohoslužbou 29. 8. , tedy přesně v den svátku Stětí sv. Jana Křtitele, kdy v minulosti probíhali v Žumberku poutě. Všech 11 obrazů se nám po­dařilo za vydatné pomoci pana Filky nainstalovat zejména v jižní stěně lodi a pod kůrem, kde se nám uvolnil prostor, před opravou kostela zaplněný lavicemi. Překážkou v umístění jednotlivých obrazů totiž byla zejména dominantní nástěnná malba Kalvárie v opačné, severní části lodi. Před Vánocemi 2017 ještě akademický malíř a restaurátor Antonín Hamsík z Prahy dovezl čerstvě zrestaurované 13. zastavení křížové ces­ty, financované českou skupinou mezinárodního spolku. Varhany se pak rozezněly na Štědrý den, kdy proběhlo tradiční odpolední setká­ní místních, přespolních i chalupářů, zkrátka příznivců našeho kostela a paní Jana Šulistová z Dobré Vody spolu se svými žáky ze ZUŠ v Trhových Svinech předvedla pár skladeb z oblasti vážné hudby a pochopitelně došlo i na koledy. Kostel byl velice slušně zaplně­ný a všichni příchozí s nadšením kvitovali zvuk renovovaného nástroje. Na ten se ostatně mohou těšit i příchozí v letošním roce. Takže nezapo­meňte 10.6.!

 © Roman Josefík


2019

barbari / Zázrak v Žumberku

BARBARI 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBARI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über uns | Übersicht | Impressum | Kontakt | c©2007 FV Pfarrkirche Sonnberg/Zumberk Südböhmen e.V.